REGULAMIN

 1. Administratorem kortu tenisowego jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 2. Obiekt czynny jest codziennie w godz. 7:00 – 22.00
 3. Korzystanie z kortu odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie, a korzystający zobowiązani są do jego przestrzegania
 4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
 5. Za korzystanie z obiektu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem
 6. Panel rezerwacji i opłat za korzystanie z obiektu dostępne są na stronie internetowej: kort.osir.swidnica.pl
 7. Nie podlegają zwrotowi płatności za niewykorzystane rezerwacje
 8. Za korzystanie z obiektu po upływie czasu rezerwacji lub korzystanie z nieprzysługującej ulgi nakładana będzie kara w wysokości 50 zł
 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – zabrania się

– używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców

– wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem kortu, na przykład: rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.

– niszczenia urządzeń i płyty kortu

– wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe

– palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających

– zaśmiecania

– przeszkadzania w zajęciach lub grze

– zakłócania porządku i używania słów wulgarnych

– wprowadzania zwierząt

– przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia

 1. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z obiektu odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające
 2. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem
 3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystania z obiektu decyduje administrator obiektu
 4. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiekcie administrator nie ponosi odpowiedzialności
 5. Po zakończeniu gry korzystający zobowiązany jest do pozostawienia kortu w stanie umożliwiającym korzystanie kolejnym osobom.

CENNIK

Bilet godzinny normalny 20 zł

Bilet godzinny ulgowy 12 zł*

*Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom, emerytom, rencistom, posiadaczom Świdnickiej Karty Dużej Rodziny i Świdnickiej Karty Seniora

 

JAK ZAREZERWOWAĆ GRĘ NA KORCIE

 1. Wejdź na stronę: https://kort.osir.swidnica.pl/
 2. Wybierz z kalendarza planowaną datę gry
 3. Wybierz dostępną godzinę gry i rodzaj biletu
 4. Dodaj do koszyka
 5. Wejdź w koszyk i przejdź do płatności. Wymagane jest podanie adresu email i numeru telefonu. Dane te nie są przechowywane ani przetwarzane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, a służą jedynie wygenerowaniu i przesłaniu kodu umożliwiającego wejście na kort
 6. Zrealizuj płatność przez system PayU
 7. Po dokonaniu płatności na podany adres email i numer telefonu otrzymasz kod
 8. Wprowadź otrzymany kod do urządzenia zamontowanego przy bramce

– Poprawny kod – lampka zielona, dźwięk elektrozaczep

– błędny kod – lampka czerwona, cztery sygnały dźwiękowe

 

ŚOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami zmuszającymi do wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

Zasady rozpatrywania reklamacji użytkowników Kortu tenisowego przy ul. Prądzyńskiego w Świdnicy

 1. Reklamacji dokonać można wyłącznie w sytuacji niemożności wykorzystania otrzymanego kodu dostępu do Kortu, z przyczyn leżących po stronie Administratora obiektu (awaria urządzenia zamontowanego przy bramce, przerwa w dostawie prądu itp.).
 2. Reklamacji dokonać może wyłącznie osoba dokonująca rezerwacji kortu, będąca płatnikiem – w formie pisemnej na adres Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji –  Śląska 35, 58-100 Świdnica lub drogą elektroniczną na adres osir@osir.swidnica.pl.
 3. W treści składanej reklamacji należy podać:

– imię i nazwisko Rezerwującego

– datę, godzinę i nr rezerwacji (bezwzględnie)

– przyczynę uniemożliwiającą wykorzystanie kodu dostępu

– wysokość wniesionej opłaty

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez ŚOSiR w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Administrator zwraca Rezerwującemu wartość  biletu wstępu tylko przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Rezerwującego użyte podczas dokonywania płatności –  w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU